หน้าแรกEMAIL:
ems@se-ed.net

ICQ:
9641532

 

แหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพ การปฐมพยาบาล การพยาบาลฉุกเฉิน

 

ผมได้รวบรวมหนังสือที่พอจะหาได้ในตลาดในเมืองไทยที่เกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services) และตลาดในต่างประเทศ (สำหรับหนังสือต่างประเทศถ้าสนใจคงต้องหาเอาเองทาง www.amazon.com นะครับ) ส่วนด้านล่างเป็น Link เกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพเท่าที่พอจะหาได้และน่าสนใจ ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ทำ Link หรือแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการกู้ชีวิตใดๆก็แนะนำได้เลยนะครับโดยเมล์มาที่นี่ ems@se-ed.net

 

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการกู้ชีพ

 

จุลสาร EMS

จุลสาร EMS เป็นสิ่งพิมพ์เพื่อการพัฒนา
หน่วยบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินในประเทศ
ไทย จัดทำโดยศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราช

วิธี กำหนดออกทุก 3 เดือน ส่งไปโรงพยาบาล
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้ภัยและการกู้ชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์กู้ชีพต่างๆทั่วประเทศ หน่วย
กู้ภัยต่างๆทั่วประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดพิมพ์จาก "ศูนย์วิทยุพระ
รามเก้า" เป็นอย่างดี หน่วยงานเกี่ยวกับการ
กู้ชีพ-กู้ภัยต่างๆ ถ้าสนใจสามารถส่งชื่อ-ที่อยู่
มาได้ที่ pattarit@yahoo.com เราจะจัด
ส่งไปให้ตามความเหมาะสม

คู่มือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
(EMT-Basic Guidelines)

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยศูนย์กู้ชีพนเรนทร
โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อใช้เป็นคู่มือการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยกู้ชีพที่ไม่ใช่แพทย์
หรือพยาบาล แต่ผ่านการอบรมในระดับ
เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานมาแล้วไม่
ต่ำกว่า 110 ชั่วโมง เนื้อหาแบ่งเป็น 2
ส่วนคือขั้นตอนการออกปฏิบัติการกับ
รถพยาบาล และความรู้สำหรับเวชกร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน รูปเล่มขนาด
20x30 ซม.พกพาได้ง่ายหรือไว้ประจำรถ
พยาบาลก็ได้ เนื้อหาใช้รูปในการอธิบาย
เป็นหลัก พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต 4 สี
ทุกหน้า หน่วยงานด้านอุบัติเหตุและฉุก
เฉินของรัฐสามารถแจ้งขอรับหนังสือเล่ม
นี้ได้ฟรีที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
หน่วยงานด้านเอกชนสามารถแจ้งขอ
หนังสือได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 300 บาท
ต่อเล่ม รายได้จะนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาล
ราชวิถีเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียน: นพ.สันต์ หัตถีรัตน์, นพ.สมชาย กาญจนสุต
ราคา: 300 บาท (หน่วยงานรัฐแจกฟรี)
จำนวนหน้า: 150 หน้า

คู่มือปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2542

หนังสือเล่มนี้มีขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงแนวทาง
การปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ หรือศูนย์กู้ชีพต่างๆ
โดยจะสามารถใช้เป็นคำแนะนำหรือคำสั่ง
การทางอ้อมในการช่วยเหลือ
และขอบเขตการช่วยเหลือ เสมือนได้รับ
การกำกับดูแลโดยตรงจากผู้ดูแลระบบ
มีทั้งแนวทางปฏิบัติ (protocols) การ
ให้ยา (medications) วิธีการปฏิบัติ
(procedures) และภาคผนวก(apendix)
เนื้อหาครอบคลุมรูปแบบการช่วยเหลือ
คนไข้ในกรณีฉุกเฉินทุกอย่าง และได้
เว้นเนื้อที่ไว้ด้านล่างของหนังสือในทุก
หน้าเพื่อให้แพทย์ที่รับผิดชอบหน่วยกู้ชีพ
นั้นๆได้ลงชื่อกำกับด้วย เนื้อหาหนังสือ
เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่
จะอ่านแล้วเข้าใจง่าย หากหน่วยกู้ชีพ
หรือศูนย์กู้ชีพใดต้องการให้ขอมาที่ศูนย์
กู้ชีพนเรนทร
รพ.ราชวิถี หรือโทร.
02-2460052 (ต่อ 6579) ขณะนี้หนัง
สือเล่มนี้ได้ถูกแจกไปตามที่ต่างๆจน
หมดแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมพิมพ์
ครั้งที่ 2 จะมีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วน
เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้เขียน: นพ.สมชาย กาญจนสุต หัวหน้าศูนย์กู้
ชีพนเรนทร
ราคา: (ส่งให้แก่หน่วยกู้ชีพใดๆที่สนใจไม่คิด
ค่าใช้จ่าย)
จำนวนหน้า: ประมาณ 500 หน้า

 

คู่มือปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการปฐม
พยาบาลทั้งหมด พิมพ์ด้วยกระดาษมัน
คุณภาพดี สีสันสวยงามจัดทำโดยสำนัก
งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภกาชาดไทย หนังสือเล่มนี้มีการสอดแทรก
เนื้อหาทางการแพทย์เพื่อให้ผู้อ่านมีความ
เข้าใจในระบบของร่างกายในเบื้องต้น และ
มีรูปพร้อมคำอธิบายซึ่งเข้าใจ และปฏิบัติตาม
ได้โดยง่าย ทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือที่ถูกวิธี
ผู้เขียน: สภากาชาดไทย
ราคา: (ไม่ได้แจ้งเอาไว้)
จำนวนหน้า: 98 หน้า

 

การพยาบาลฉุกเฉิน และอุบัติภัยหมู่

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะกับโรงพยา
บาลต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
นำไปศึกษาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานในหน่วย
ฉุกเฉิน และวิธีรักษาพยาบาลในกรณีฉุก
เฉินต่างๆ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยัง
เหมาะกับหน่วยกู้ชีพด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
สามารถเอาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และประยุกต์ใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
ผู้เขียน: สุดาพรรณ รัญจิรา/วนิดา ออประ
เสริฐกุล (บรรณาธิการ) คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา: 200 บาท
จำนวนหน้า: 430 หน้า

 

คู่มือการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัด
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าบุคลากรด่านหน้า
(First-Responder) จากหน่วยงานต่างๆ
โดยได้ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการอบรม
เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนปฏิบัติการ
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CRP) โดยแสดง
วิธีการปฏิบัติ และมีรูปภาพประกอบ ตลอด
ทั้งเล่ม เหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ได้
ผ่านการอบรมการทำ CPR อย่างถูกวิธี
มาแล้ว
ผู้เขียน: นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ (บรรณาธิการ)
ราคา: (ไม่ได้แจ้ง)
จำนวนหน้า: 33 หน้า

 

หนังสือคู่มือ "การช่วยชีวิตขั้นสูง"

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลิตหนัง
สือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง
ใน การรักษาพยาบาลขั้นสูง (Advance
Cardiac Life Support) แก่พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็
ตามหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะสำหรับเจ้า
หน้าที่กู้ชีพที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วย โดยเฉพาะพยาบาลกู้ชีพ เนื้อหา
ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและ
เป็นสากล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป
อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที มีรูปประกอบ
ชัดเจน และ protocol ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการเป็น flow chart
ผู้เขียน: นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ (บรรณาธิการ)
ราคา: (ไม่ได้แจ้ง)
จำนวนหน้า: 110 หน้า

 

EMT: RESCUE !

นี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในไม่กี่เล่มที่ผมอ่าน
เกิน 3 ครั้ง แม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ท่าน
จะสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ที่มาจากวิธี
การเขียนของผู้เขียนคือ Pat Ivey เป็นประ
สบการณ์จริงของเธอที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่
กู้ชีพใน Lake of the Wood Volunteer
Rescue Squad ซึ่งอยู่ในชนบทแห่งหนึ่ง
ในสหรัฐฯ หนังสือเล่มนี้มีทั้งเรื่องตื่นเต้น
เรื่องเศร้า เรื่องที่ตลกร้าย จากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ Pat Ivey ยังเขียน
หนังสืออีก 2-3 เล่ม ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อ
หรือ search หาหนังสือประเภทนี้ ใช้คำว่า
EMT หรือ EMSได้ที่ www.amazon.com
หรือลองติดต่อวิธีนำเข้าจากศูนย์หนังสือจุฬา
ดู ที่ www.cubook.com
ผู้เขียน: Pat Ivey
ราคา: 4.99 เหรียญ (ราคาปี 1994)
จำนวนหน้า: 249 หน้า

 

 

รวบรวม Link ที่เกี่ยวกับการกู้ชีพ หน่วยกู้ชีพ หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน

 

Siam Emergency เว็บรวมภาพการออกปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาล
ราชวิถี ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

บันทึกภาพข่าวอาชญากรรม รวมภาพอาชญากรรม ภาพการช่วยเหลือของหน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ภัย มีภาพเยอะมากและอัปเดทบ่อย

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญุ จุดบางขุนเทียน 14 มีรูปภาพการออกปฏิบัติงาน เว็บบอร์ด และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการกู้ภัย จัดทำได้ดีและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

ศูนย์กู้ภัยโยธิน รวมภาพการปฏิบัติงานของจุดอาสามูลนิะิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอีกเว็บหนึ่งที่มีภาพเยอะมาก และมีการอัปเดทอยู่บ่อยครั้ง

อาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิต เป็นเว็บไซต์แสดงผลงานและการปฏิบัติการของอาสาหน่วย
แพทย์กู้ชีวิต จุด 76-00 ยังไม่ค่อยมีเนื้อหาเท่าไหร่นัก คาดว่าตอนนี้คง อยู่ในระหว่าง
จัดทำเพิ่มเติม

International Ambulance Page รวบรวมข้อมูลและรูปภาพหน่วยกู้ชีพทั่วโลก
เช่น อเมริกา อังกฤษ อิสราเอล ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จัดทำได้ดีมาก และมีราย
ละเอียดหน่วยกู้ชีพในประเทศไทยอยู่ด้วย

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี เว็บเพจทางการของศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
จัดทำโดยหัวหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทร นพ.สมชาย กาญจนสุต

ศูนย์กู้ชีพเลิดสิน ศูนย์กู้ชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนพื้น
ที่ธุรกิจหนาแน่นย่านถนนสีลม เว็บศูนย์กู้ชีพเลิดสินเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
เลิดสิน มีข้อมูลน้อยและไม่ค่อยน่าสนใจ

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรายละเอียดที่น่า
สนใจมาก โดยเฉพาะในส่วน EMS รวมทั้งมีข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
สงกรานต์ 2544 อย่างเต็มรูปแบบ สามารถนำไปใช้เพื่อทำการวิจัยในระดับต่อไปได้

หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพ เป็นข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ
ในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งทางบก โดยรถพยาบาลและมอเตอร์
ไซค์พยาบาล และทางอากาศ

SAMU de France หน่วยกู้ชีพ SAMU ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นแบบให้กับ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศไทยหน่วย
SAMU ให้การช่วยเหลือ เช่น การดูงาน แก่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
กระทรวงสาธารณสุข และของกรุงเทพมหานคร

ศูนย์กู้ภัยแอตเวนติส เป็นศูนย์กู้ภัยคริสตศาสนาย่านสุขุมวิท เว็บไซต์ให้รายละเอียด
ได้ดีแต่ไม่ทันสมัย